30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 411 قانون مجازات اسلامی

زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص میشود مگر آنکه لال بودن کودک ثابت شود.

error: