30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 409 قانون مجازات اسلامی

قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.

error: