30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 408 قانون مجازات اسلامی

قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

error: