30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 406 قانون مجازات اسلامی

پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمیشود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص میشود.

error: