30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 405 قانون مجازات اسلامی

چشم سالم، در برابر چشمهایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص میشود.

error: