30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 402 قانون مجازات اسلامی

اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص میشود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیهای به وی پرداخت نمیشود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

error: