30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 4 قانون مجازات اسلامی

هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

error: