30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 399 قانون مجازات اسلامی

اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم میشود.

error: