30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 396 قانون مجازات اسلامی

عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص میشود.

error: