30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 387 قانون مجازات اسلامی

جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمههای وارد بر منافع است.

error: