30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 381 قانون مجازات اسلامی

مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.

error: