30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 379 قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراهشونده گردد، جنایت عمدی است و اکراهکننده قصاص میشود مگر اکراهکننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او میشود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبهعمدی است و اکراهکننده به پرداخت دیه محکوم میشود.

error: