30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 378 قانون مجازات اسلامی

ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص میشود.

error: