30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 377 قانون مجازات اسلامی

اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراهکننده است.

error: