30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 376 قانون مجازات اسلامی

مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراهکننده و حق اولیای دم میباشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراهکننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم میشود.

error: