30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 369 قانون مجازات اسلامی

قتل یا هرجنایت دیگر، میتواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبهعمدی یا خطای محض باشد.

error: