30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 364 قانون مجازات اسلامی

رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌعلیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

error: