30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 361 قانون مجازات اسلامی

اگر مجنیٌعلیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجهالمصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

error: