30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده360 قانون مجازات اسلامی

در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاصشونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

error: