30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 358 قانون مجازات اسلامی

اگر مجنیٌعلیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

error: