30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 357 قانون مجازات اسلامی

اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم بهشمار نمیآید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمیبرد.

error: