30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 355 قانون مجازات اسلامی

در مورد ماده(354) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب میشود که زنده متولد شود.

error: