30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 353 قانون مجازات اسلامی

هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او میرسد حتی اگر همسر مجنیٌعلیه باشد.

error: