30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 351 قانون مجازات اسلامی

ولی دم، همان ورثه مقتول است بهجز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

error: