30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 350 قانون مجازات اسلامی

در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

error: