30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 35 قانون مجازات اسلامی

اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام میشود.

error: