30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 349 قانون مجازات اسلامی

ولیدم نمیتواند پیش از فوت مجنیٌعلیه، مرتکب را قصاص کند و درصورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌعلیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم میشود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده(302) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

error: