30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 348 قانون مجازات اسلامی

حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد.

error: