30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 347 قانون مجازات اسلامی

صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم میتواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

error: