30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 345 قانون مجازات اسلامی

پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمیتواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

error: