30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 343 قانون مجازات اسلامی

قاضی میتواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند.

error: