30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 342 قانون مجازات اسلامی

لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

error: