30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 339 قانون مجازات اسلامی

درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول«کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت میشود.

error: