30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 337 قانون مجازات اسلامی

سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب میشود.

error: