30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 336 قانون مجازات اسلامی

نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمیشود.

error: