30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 332 قانون مجازات اسلامی

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب بهوسیله مجنیٌعلیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات میشود.

error: