30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 33 قانون مجازات اسلامی

منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

error: