30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 328 قانون مجازات اسلامی

در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها میتواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

error: