30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 327 قانون مجازات اسلامی

درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هریک، اقامه قسامه مستقل لازم است.

error: