30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 323 قانون مجازات اسلامی

اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

error: