30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 322 قانون مجازات اسلامی

اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

error: