30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 321 قانون مجازات اسلامی

اگر مجنیٌعلیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

error: