30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 320 قانون مجازات اسلامی

اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که بهوسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت میگیرد. اتیان سوگند بهوسیله افراد قابل توکیل نیست.

error: