30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 32 قانون مجازات اسلامی

منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگههای سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

error: