30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 316 قانون مجازات اسلامی

مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد میشود، مشمول این حکم است.

error: