30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 315 قانون مجازات اسلامی

فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمیشود و او با ادای یک سوگند، تبرئه میگردد.

error: