30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 314 قانون مجازات اسلامی

لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم میشود.

error: