30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 312 قانون مجازات اسلامی

جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول«کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت میشود.

error: