30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 309 قانون مجازات اسلامی

این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌعلیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌعلیه یا ولی او ثابت میشود.

error: