30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 305 قانون مجازات اسلامی

مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم میشود.

error: